لیکوسید P5

یک پراکسی اسید آلی با خاصیت اکسید کنندگی و واکنش پذیری بسیار قوی